วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมจิตศึกษา "เขตนอกกะลา"  110  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร