วันที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - ประชุมจัดทำประมาณการ ปร.4 ก ปรับปรุงซ่อมแซม DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก  80  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมวิทยากรและคณะทำงานผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ ทางการศึกษา  15  นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม