วันที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ จาก สพฐ. (ศน.บุญเจริญ)  100  นางอรุณี ชัยสุวรรณ