วันที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมเพื่อประเมินภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ จาก สพฐ. (ศน.บุญเจริญ)  100  นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานของสพท.  30  นางธมลวรรณ พลัง