วันที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561  250  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์