วันที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมโครงการศึกษาแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ฯ (กศน.ปราสาท)  90  นางอรุณี ชัยสุวรรณ