วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  20  นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์