วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - จัดทำข้อมูล ITA  15  นางสินีนาถ เกษแก้ว
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ตามแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561  21  นายมนตรี ประไวย์