วันที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิค"  120  นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์