วันที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   -  ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  300  นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม