วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมประธานและเลขากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคบ  14  นายมนตรี ประไวย์