วันที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - จัดเตรียมสถานที่จัดงานพิธีมอบเครื่องราชย์ฯ ประจำปี 2557, 2558, 2560  300  นายปฏิวัติ ไชยชนะ