วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การอบรมการจัดทำรายงานระบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเวปไซด์ e-budget  150  นางชลกนก ศรีไทย
อาคารภูมิโปน 08.30-12.00   - ประชุมประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา  30  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  20  นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์