วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - การอบรมการจัดทำรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเวปไซด์ e-budget  150  นางชลกนก ศรีไทย
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - จัดทำข้อมูล ITA  15  นางสินีนาถ เกษแก้ว