วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ประชุมรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 / ผอ.กลุ่ม/หน่วย  15  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - ประชุมบุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 3  80  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร