วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - เก็บสินค้าตัวอย่างรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562  10  นางสาวศิราณี แสนกล้า