วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - เก็บของตัวอย่างรายการครุภัณฑ์การศึกษา  10  นางสาวศิราณี แสนกล้า
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ประเมินผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  20  นางเจนธิชา สอนสุระ