วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมประเมินภาษาไทย (ศน.บุญเจริญ บุญเชิด)  100  นางอรุณี ชัยสุวรรณ