วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - อบรมพุทธวจน  30  นางสาวเกสินี แสนทอง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - อบรมพุทธวจน  500  นางสาวเกสินี แสนทอง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561  55  นายอุทัย บุญมี