วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - การประชุมผ่านทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)  75  นายบรรจบ ศิริวัฒน์