วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5) สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  100  นางสาววาริสา ดวงใจ