วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  13  นางเจนธิชา สอนสุระ