วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปกิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคัดกรองสุขภาพและการส่งต่อในเด็กวัยเรียน  30  นางจิราพร ศิริโฉม