วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ภาคเช้า ประชุมจัดกรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2562 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภาคบ่าย ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  19  นางชลกนก ศรีไทย
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - การใช้ห้องประชุม(ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3)  20  นางสาวจิตรลดา ชมบุญ
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณารายการครุภัณฑ์และเกณฑ์คุณลักษณะ  15  นางสาวศุภรัตน์ ปิยะไพร