วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562  15  นายปฏิวัติ ไชยชนะ