วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ยกเลิกการจองห้องประชุมเบญจลักษณ์ในวันที่ 11 มิ.ย.2561 เนื่องจากมีความเข้าใจระบบโปรแกรมการจองคลาดเคลื่อน และขอจองห้องประชุมเบญจลักษณ์ในวันที่ 13 มิ.ย.2561 เพ่ือใช้ในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึ  15  นายมนตรี ประไวย์