วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  6  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง