วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียม รร.พระราชทาน (กลุ่มส่งเสริม)  40  นางอรุณี ชัยสุวรรณ