วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  10  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - การบันทึกรายการ e-Gp  30  นางสาวศิราณี แสนกล้า
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - เชิญประชุมธุรการโรงเรียน  233  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง