วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปีพ.ศ.2563  18  นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  60  นางสุภัค สาระสุข