วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560  310  นางสาวศิราณี แสนกล้า