วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - ประชุมตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  10  นางเจนธิชา สอนสุระ