วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการงาน 80 ปี ของดีอำเภอปราสาท  30  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร