วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - ประชุมจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  15  นางเจนธิชา สอนสุระ