วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - ประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการ  75  นางเจนธิชา สอนสุระ