วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - ประชุมครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  300  นายศิริมงคล ทนทอง