วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560  200  นางสาวศุภรัตน์ ปิยะไพร
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ผู้ทรงคุณค่า  17  นางพัทธนันท์ สุวรรณทอง