วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการนิเทศ รร. ภาคเรียนที่ 2/2561 (ศน.บุญเจริญ)  40  นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - เตรียมงานกีฬ 4 เขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สตรี)  40  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร