วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องตาเมือนธม 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณาจัดสรรเกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ  15  นางเจนธิชา สอนสุระ