วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - การจัดทำภาพความสำเร็จของงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  14  นางชลกนก ศรีไทย