วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำภาพความสำเร็จของงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  14  นางชลกนก ศรีไทย
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  100  นางนิตยา ธรรมนาม
ห้องตาเมือนธม 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงานจัดทำการนำเสนอข่าว พุธเช้า ข่าว สพฐ. (ศน.บุญเจริญ)  30  นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - ประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  73  นางเจนธิชา สอนสุระ