วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  250  นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร