วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-16.30   - ประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  73  นางเจนธิชา สอนสุระ