วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - จัดทำทะเบียนประวัติ  5  นางเจนธิชา สอนสุระ
ห้องตาเมือนธม 08.30-12.00   - จัดทำทะเบียนประวัติ  50  นางเจนธิชา สอนสุระ