วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมบุคลากร  100  นางสุภัค สาระสุข
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - ประชุมครูวิทย์คณิต  22  นางเจนธิชา สอนสุระ