วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 13.00-   - งานแต่ง  300  นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ห้องปราสาททอง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการงาน 80 ปี ของดีอำเภอปราสาท (ผอ.สุทิตย์)  100  นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
อาคารภูมิโปน 08.30-16.30   - การบันทึกรายการ e-Gp  50  นางสาวศิราณี แสนกล้า
ห้องตาเมือนธม 08.30-16.30   - การบันทึกรายการ e-Gp  50  นางสาวศิราณี แสนกล้า