วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  470  นางคัทลียา ฉิมถาวร