วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - เตรียมรับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  250  นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
ห้องเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561  15  นายมนตรี ประไวย์