วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปราสาททอง 08.30-16.30   - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท  200  นางสุภัค สาระสุข
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-12.00   - การพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ  13 คน  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์
ห้องตาเมือนธม 13.00-16.30   - การประชุมชี้แจงการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และการพิจารณาเลือกโรงเรียน  125  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์