วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - นำเสนอและตัดต่อ VDO  15  นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร